Ez a tartalom jelszóval védett, megtekintéséhez alul meg kell adni a jelszót:

portugáliai Braga városában rendezett 2017. évi Ugróköteles Európa Bajnokság első napján – Szolnokot, ezen belül a mi intézményünket is érintő – fantasztikus eredmények születtek. Az Újvárosi DSE csapatával iskolánk öt tanulója is része volt a sikereknek.  

László Roberta és Porkoláb Kira a 15+ korcsoportos női csapat tagjaként a 4×30 másodperces formációs gyorsasági versenyszámban állhatott a dobogó legfelső fokára.  

Bozsik Hanna, Sokvári Melitta és Vékony Dorka a 12-14 korcsoportos lány csapat tagjaként a 4×45 másodperces dupla köteles gyorsasági versenyszámban harmadik helyezést ért el.

Gratulálunk a szenzációs sikerekhez!

Az eredményekről itt is olvashatnak:

https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/sport-jasz-nagykun-szolnok/782597-782597/

http://www.muksz.hu/

A képek forrása: https://www.facebook.com/jumpinszolnok/

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett „Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” címmel.

A kiírásra a

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sikerrel pályázott

„Húzzad édes muzsikásom…”

címmel benyújtott projekttel, és a program megvalósításához 1.400.000 Ft-os támogatásban részesült.

A pályázat kódszáma: NTP-MOI-16-0040

Pályázatban vállalt fő tevékenység: 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása

A projekt időtartama: 2016. 07.01 – 2017. 06.30

Résztvevők köre: 20 fő az alapképző V. és VI. évfolyamára járó növendékei közül

Beszámoló

a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola NTP-MOI-16-0040

 „Húzzad édes muzsikásom…” projektjéről

A tehetségazonosítást és beválogatást követően ráhangoló tréninggel kezdtük a munkát. Ismertettük a résztvevőkkel a projekt célkitűzéseit, feladatait, elvárt eredményeit. A közösségépítő játékokkal és játékos feladatokkal az ön- és társismeretet, az önbizalmat erősítettük.

A próbákon a tánctanulást összekötöttük az énektanulással, alkalmanként élő zenekari kíséret segítette a munkát. Célunk a képességfejlesztés volt, az állóképesség növelése, a ritmusérzék, a mozgásemlékezet, az improvizációs készség fejlesztése.

A műhelyfoglalkozásokat a csapatépítés szellemében, nagyon sok táncos, énekes játékkal fűszerezve valósítottuk meg.

Farsang idején szerveztünk táncházat, amely eseményre meghívtuk az iskola többi művészeti iskolás tanulóját is. Az együtt táncolás örömének megélése segítette az együttműködési készség fejlesztését.

A pályázat fő célja volt, hogy a célcsoporttal folyamatos foglalkozás történjen, időt hagyva az ismeretek elsajátítására, gyakorlására és elmélyülésére.

A program legfőbb szakmai, tematikus tevékenységét a népdaléneklés és a néptánc alkotta, mely dramatizált játékkal, daltanulással, táncházzal, interaktív előadássokkal, kötetlen beszélgetésekkel egészült ki.

Célunk volt, hogy tanulóink értsék a táncok, a mozdulatok és a népdalok üzenetét, ezért a program során, a szakmai munka mellett tanulóinkkal a próbák keretében feldolgoztuk a népzene, a népdalok, és a néptánc jelentéstartalmát is.  

Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a szociális hátránnyal, valamint a magatartási, beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő tehetségek számára is biztosítani tudjuk a többcsatornás ismeretszerzés lehetőségét.

A projekt során tánctudásban, énekben, előadói készségben, állóképességben, önbizalomban és együttműködésben nagyon sokat fejlődtek a csoport tagjai.

A projekt végén egy vajdaszentiványi táncrendből összeállított koreográfiát mutatott be a csoport. A foglalkozások során nem csak magukat a tánclépéseket sajátították el, hanem megismerkedtek a táncrenddel, annak jellemzőivel, alkalmazási formáival, jelentéseivel, motivikájával, a tájegység népdalaival.  A fiúk a verbunk részben nagyon élvezték a figurázó és csapásoló részeket. A sebes fordulónál a fiúk és a lányok kifejezett együttműködésére volt szükség, hogy a forgós, forgatós tánc közepette a zárt fogású páros forgást, a lányok kar alatti forgatását helyesen kivitelezzék. A kar alatti forgatásokhoz a lányok kendőt tartottak a kezükben, a fiúk a kendőnél fogva fordították meg a párjukat. A gyerekek a próbák során fegyelmezetten koncentráltak a tanári utasításokra, hogy egy-egy lépést pontosan sajátítsanak el.

Táncosaink rövid előadások keretében hallhattak Vajdaszentivány földrajzi elhelyezkedéséről, lakosságáról, történelméről is. Ez a tudás teljesebbé tette a színpadi előadást. A bemutatott koreográfiában érezhetően erősebb, magabiztosabb, határozottabb táncosokat láthattunk a színpadon.

Kiegészítő tevékenységként a három napos táboron kívül az Országos Táncháztalálkozóra és a Szolnoki Országos Néptáncfesztiválra szerveztünk kirándulást. E programok jól szolgálták a közös élményszerzést és a csoportkohézió erősödését.

Köszönjük a támogatást!

 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2017. június

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett „A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” címmel.

A kiírásra a

Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány sikerrel pályázott

„Mában élő tegnap és holnap…”

címmel benyújtott projekttel, és a program megvalósításához 850.000 Ft-os támogatásban részesült.

A pályázat kódszáma: NTP-MKÖ-16-0061

Pályázatban vállalt fő tevékenység: 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása. 

A projekt időtartama: 2016. 07.01 – 2017. 06.30

Résztvevők köre: 20 fő 10-14 éves korú, néptáncos előképzettséggel rendelkező fiatal

Beszámoló

a Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány  NTP-MKÖ-16-0061

 „Mában élő tegnap és holnap” projektjéről

Programunk fő célja lehetőséget és megfelelő hátteret biztosítani a tehetséges fiataloknak a nemzeti kulturális örökség megőrzésére, és a nemzeti hagyományok felelevenítésére, gyakorlására. Projektünk célja és tartalma koherens a pályázati kiírás célkitűzéseivel.

A tehetséggondozó program fejlesztő módszereit úgy állítottuk össze, hogy alkalmas legyen a bevont fiatalok testi-kinesztetikus képességeinek fejlesztésére, valamint a nemzeti kulturális hagyományok megismerésére, gyakorlására.

Ráhangoló tréninget tartottunk az önismeret, az együttműködési készség és a társas kapcsolatok fejlesztése céljából.  Ismertettük a résztvevőkkel a projekt célkitűzéseit, feladatait, elvárt eredményeit. Közösségépítő játékokkal és játékos feladatokkal az ön- és társismeretet, az önbizalmat erősítettük.

A táncpróbák során célunk az állóképesség növelése, ritmusérzék fejlesztése, mozgásemlékezet, improvizációs készség fejlesztése volt. Műhelymunkák és tudásműhely jó alkalmat adott a képességfejlesztésre, a tehetség erős oldalának fejlesztésére és a megszerzett tudásanyag szintetizálására.

Az együttműködési készség gyakorlására és az együtt táncolás örömének megélésére a táncházak adtak kiváló alkalmat.

Húsvét idején az „Inaskukkoldában” kézműves mesterekkel dolgozhattunk együtt.

Az új koreográfia lépés és énekanyagát bemutattuk a szülők előtt a projekt felénél. Ez lehetőséget adott a szülőknek is arra, hogy a projekt végére megszülető alkotás tanulási folyamatába betekintést nyerjenek.

A program zárásaként kötetlen beszélgetés formájában összegeztük a projekt tapasztalatait, lazító tevékenységekkel fejeztük be a közös munkát.

A projekt során a népművészet különböző ágai (néptánc, népdal, népzene, népi kézművesség) összekapcsolódtak.  A tánc, az ének és a zene által közvetített gondolatok, érzések és hangulatok újabb gondolatokat és ötleteket ébresztettek a táncos résztvevők körében.

Az együttműködést megalapozó, ráhangoló, valamint szintetizáló tréningek, a táncpróbák, a három napos bentlakásos tábor, mind elősegítették a csoportkohézió erősödését. 

Különösen értékes élmény volt a csoport tagjai számára, hogy a népdalok, és a tánc tanulását élő zenekari kísérettel valósíthattuk meg.

A program során alkalmazott módszerek hatékonyan segítették elő a gazdagítást (pl. dramatizálás, megfigyelés, tréning, táncház, énektanulás, előadás, interaktív foglalkozás, tábor)

A projekt során nagyon sokat fejlődött a közösség, az egyének közösségben betöltött szerepe körvonalazódott. A résztvevőkben tudatosodott saját szerepük, értékük fontossága. Az önismeret, mások elfogadásának, tiszteletének fejlődése mellett, pozitív irányú szociális folyamatok indultak el, amelyek a projekt során mindvégig megmaradtak és tovább fejlődtek a csoportban. A résztvevők nagyon sok új információt szereztek, motivációjuk erősödött.

A pályázati program során megtanult, begyakorolt szilágysági népdalok és tánckoreográfia lett a csoport által létrehozott alkotás. A csoportban a foglalkozások során kialakultak a szerepek, az erőviszonyok, ami meghatározta a bemutatandó koreográfiában elfoglalt helyüket. A szülők, tanárok és iskolatársak előtt a helyi művelődési házban bemutatott műsorban nyújtott teljesítmény minden résztvevő számára visszaigazolásként is szolgált a fejlődéséről, tudásáról, képességéről, illetve annak kiteljesedéséről.

A pályázat lehetőséget biztosított fellépő ruhák varratására is, ezekben a viseletekben a táncosok különösen jól élték meg a színpadi szereplést.

 Az táncegyüttes repertoárja a projekt által gazdagodott egy új koreográfiával, melyet a vállalt fellépéseken a továbbiakban is széles körben tudunk majd bemutatni más közönség számára is. 

Köszönjük a támogatást!

 

Kívánunk minden kedves diákunknak, kollégánknak és munkatársunknak, valamint honlapunk valamennyi látogatójának vidám nyarat és kellemes vakációt!

 

Az információkat IDE kattintva olvashatják.

 
A szülői nyilatkozatot INNEN lehet letölteni.

ÜGYELETI NAPOK

 A NYÁRI SZÜNETBEN

MINDEN HÉTEN SZERDÁN

9.00 – 13.00 ÓRÁIG

Július 05. 12. 19. 26.
Augusztus 02. 09. 16.  

Iskolánk tanulóink közül az idei tanévben is  sokan vettek részt levelezős, városi, megyei és országos versenyeken, melyen igen szép sikereket értek el. Eredményeikről részletesen IDE kattintva olvashatnak.

Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak!

A tanulóink közül az idei év tanulmányi versenyein elért kimagasló eredményeiért Szanda Sziporka Oklevelet kaptak:

Grósz Máté 4.b, Gecse Gergő 4.b, Bagdi Bence 3.b, Herczeg Zoltán 3.d, Balogh Zselyke 4.b, Telkes-Tóth Gábor 3.b, Munkácsy Luca 7.a, Gulyás Eszter Csenge 7.d, Kovács Petra 6.a, Vékony Dorka 7.a, Boha Dániel 7.d,  Lescsinszky Győző Ferenc 7.b, Bendó Dorina 7.b, és Radócz István 7.a

A pedagógusaink közül Szanda Sziporka Oklevelet kapott a tanévben végzett kimagasló tehetséggondozó munkájáért:

Pergéné Rácz Anita, Rékási-Szanyi Bernadett, Szalainé Tóth Ibolya, Pogányné Rizán Margit, Rátkainé Hegedűs Ilona, Bakó Erzsébet, Fehérné Imrek Katalin, Széles Imréné, Nagyné Szentkirályi Szilvia, Mezei Csilla, Kondorné Fehér Anikó, Tóthné Kálmán Mária, Fazekas Zsuzsanna, Szabóné Dóra Mónika.

Intézményünk fenntartója, a Szolnoki Tankerületi Központ Elismerő Oklevéllel jutalmazta Bori Ildikó, Erős Zoltánné, Fehérné Imrek Katalin, Kovácsné Molnár Judit, Mezeiné Nagy Ildikó, Pusztai Judit és Tősérné Tassi Edit munkáját.

A versenyeredmények jól tükrözik a tanév végi kitűnő és jeles  tanulók  számát, melyek a 2016-2017-es tanévben a következő képpen alakultak:

Kitűnő tanulók száma: 233 fő

Jeles tanulók száma: 105 fő

Kiváló tanulmányi munkájáért nevelőtestületi dicséretben részesült tanulók száma: 119 fő

Intézményünk kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért, valamint a nevelőtestületi dicséretben részesült tanulóinak névsorát IDE kattintva olvashatják.

Az alábbi linkekre kattintva évfolyamonként olvasható és letölthető a 2017-2018-as tanévkezdéshez szükséges eszközök listája.

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

A 2017/2018-as tanévben szükséges tankönyvek listáját IDE kattintva olvashatják.

Végzőseink ballagási ünnepségét 2017. június 17-én tartottuk. Ez a nap kiemelt fontosságú volt a nyolcadik osztályosaink számára, hiszen lezárult életük egy nagyon meghatározó szakasza, s reméljük, sok-sok élménnyel, tanulással, örömmel teli éveket töltöttek el iskolánkban.

Nyolcadik osztályosaink eredményeiről IDE kattintva olvashatnak:

Több állatfaj – köztük számos denevérfaj – elfogadta az ember jelenlétét, alkalmazkodott az épített környezet adta lehetőségekhez és költő-, szaporodó-, táplálkozási helyül veszi igénybe az ember alkotta élőhelyet. Ma már a denevérek sem csak odvas fákban, üregekben, barlangokban fordulnak elő, hanem templomtornyokban, padlásokon vagy akár panelházak szigetelésében is fellelhetjük őket.

A legtöbb denevérfaj társasan él, csak néhányuk pihen magányosan. Az európai denevérállományok nagy része erősen csökken. Ennek legfőbb oka a rovartáplálék, a zsákmányállatokból a szervezetükben felgyülemlő, emberi eredetű szennyeződések, valamint a téli szállás, a kölykező helyek és a nyári szállások megfogyatkozása. Hazánkban a panelprogram keretében új szigetelést kapnak az épületek, ami az energiafogyasztás szempontjából jelentős megtakarítást eredményez, azonban a házak szerkezetében, hasadékaiban eddig megbúvó denevérek kiszorulnak élőhelyükről, ami a védelmükre szervezett program egyik legfőbb indoka.

A program megvalósításának első lépéseként faodúk gyártásával és kihelyezésével próbálkozott iskolánk is. Megyénkben az odúkat a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája gyártja le és szereli össze.

Magáról a programról az alábbi honlapon lehet részletesebb tájékoztatáshoz jutni: http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/denever/index.html

A Diákönkormányzati napunkat ebben a tanévben június 12-én tartottuk meg. Ezt a napot a 8. osztályosok vidám bolondballagásával kezdtük, majd a felső tagozatos osztályok labdajátékokban, sorversenyen és játékos állomásokon versengtek egymás ellen. E nap végén jutalmaztuk meg a gyerekek iskolai közösségért tett munkáit és szerezhették meg „A legösszetartóbb osztály” címet.

Ezt a díjat ebben a tanévben az 5.c osztály nyerte el a diákönkormányzati napon és az egész éves diákönkormányzati programokon való részvételéért és eredményes szerepléséért.

2017. 06.10-én Ritmuscsapatok Modern Táncok Versenyének Országos Bajnokságán és Kvalifikációján a Világbajnokságra, a New Step Fitness Egyesület tagjaként Tolvaj Dorina 1. b osztályos tanulónk akrobatikus kategóriában, csapatával az” Indiánok” produkcióval I. helyezést értek el. Ezzel lehetőséget kaptak a Rómában megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvételre.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Az Erasmus+ nemzetközi projekt keretein belül ebben a tanévben is folytatódtak a tantermen kívüli tanórák. Újabb tantárgyak és újabb osztályok kapcsolódtak be a külső tanulási helyszínen folyó oktatásba.

Természetismeret, angol és német nyelv, osztályfőnöki, ének-zene órákon választották a szaktanárok az új módszerű ismeretátadást.

A tanórákon készült képekből néhányat bemutatunk.

Radócz István iskolánk 7. a osztályos tanulója a második félévben matematikából a következő eredményeket érte el:

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei I. hely, országos VII. hely.

Alapműveleti Matematika Verseny megyei I. hely, országos III. hely.

Bátaszéki Nemzetközi Matematika Verseny X. hely.

Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny XI. hely.

Varga Tamás Matematika Verseny  megyei I. hely

Felkészítő tanára: Tóthné Kálmán Mária

Gratulálunk a szép eredményekhez!

A Művészetek Palotájában, Budapesten 2017. június 11-én mérhettük össze tudásunkat a Kodály Műveltségi Vetélkedő IV. országos fordulóján.

Csapatunk szépen helytállt az énektagozatos általános iskolák között! Külön elismerés illeti Mérész Adélt gyönyörű énekléséért a csapatot képviselve.

A szoros küzdelem eredményeként büszkén hoztuk haza az országos 6. helyezést.

Csapattagok: Boha Dániel, Gulyás Eszter Csenge, Kerekes Kitti, Lescsinszky Győző, Mérész Adél, Tombácz Lilla.

Felkészítő tanár: Kondorné Fehér Anikó

2017. június 10-én rendezték Soroksáron a Ritmuscsapatok Országos Táncversenyét, melyen iskolánk tanulói ismét szép eredményeket értek el:

Junior korosztály páros verseny: Sánta Anna (8.d) két különdíj- I. hely

Felnőtt korosztály csapat verseny:  Sánta Anna (8.d) – I. hely

Csapatban Sánta Anna (8.d) és Szilágyi Anna (6.c) – II. hely

Csapatban Sánta Anna (8.d) és Szilágyi Anna (6.c) – I. hely

Gyermek korosztály páros verseny: Zornánszki Hanna (5. a) – II. hely

Gyermek korosztály csapat verseny: Zornánszki Hanna (5. a) és Takács Lili (5. a) – I.hely

Gratulálunk a szép eredményekhez!

 

2017. június 10-én szombaton rendezték Karcagon a II. Dóra-Major Kupa nemzetközi asztalitenisz versenyt, melyen iskolánk tanulója Zsigmond Ramón (5. b) tanulónk a következő eredményeket érte el:

Egyéni újonc kategória: III. hely

Egyéni serdülő kategória: III. hely

Vegyes páros serdülő kategória: I. hely

Felkészítő edzői: Skumát István és Szőllösi Péter

Gratulálunk a szép eredményekhez!

 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt megyei rajzpályázaton
1. helyezett. Kis Ádám 7.c
2. helyezett: Szegedi Zsombor 5.b
2. helyezett: Zsigmond Ramón 5.b
3. helyezett: Szegő Lili 8.d
3. helyezett: Balla Réka 5.b
felkészítő: Fazekas Zsuzsanna